source: TI12-security/trunk/NDGSecurity/python/ndg_security_test/ndg/security/test/unit/elementTreeC14n/windows-ac.xml @ 7077

Subversion URL: http://proj.badc.rl.ac.uk/svn/ndg-security/TI12-security/trunk/NDGSecurity/python/ndg_security_test/ndg/security/test/unit/elementTreeC14n/windows-ac.xml@7077
Revision 7077, 5.6 KB checked in by pjkersha, 11 years ago (diff)
  • Property svn:keywords set to Id
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<attributeCertificate xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" targetNamespace="urn:ndg:security:attributeCertificate">
3    <acInfo>
4        <version>1.0</version>
5        <holder>/O=NDG/OU=BADC/CN=server.cert.ac.uk</holder>
6        <issuer>/O=NDG/OU=BADC/CN=Attribute Authority</issuer>
7        <issuerName>BADC</issuerName>
8        <issuerSerialNumber>1234</issuerSerialNumber> 
9        <userId>/O=NDG/OU=BADC/CN=pjkershaw</userId>
10        <validity>
11            <notBefore>2008 01 10 15 26 32</notBefore> 
12            <notAfter>2008 01 10 23 26 32</notAfter> 
13        </validity>
14        <attributes>
15            <roleSet>
16                <role>
17                    <name>jw==</name>
18                </role>
19                <role>
20                    <name>uuw=</name>
21                </role>
22                <role>
23                    <name>3fk=</name>
24                </role>
25                <role>
26                    <name>7C4A</name>
27                </role>
28                <role>
29                    <name>fkHb</name>
30                </role>
31                <role>
32                    <name>ufxU</name>
33                </role>
34                <role>
35                    <name>jA1l8Q==</name>
36                </role>
37                <role>
38                    <name>DPLnZw==</name>
39                </role>
40                <role>
41                    <name>GyC+NA==</name>
42                </role>
43                <role>
44                    <name>kKr1RQ==</name>
45                </role>
46                <role>
47                    <name>bTCjfQU=</name>
48                </role>
49                <role>
50                    <name>HKZ3Frs=</name>
51                </role>
52                <role>
53                    <name>3yRgqRo=</name>
54                </role>
55                <role>
56                    <name>v5xqwGI=</name>
57                </role>
58                <role>
59                    <name>BsqIOq8=</name>
60                </role>
61                <role>
62                    <name>gFJdMQbY</name>
63                </role>
64                <role>
65                    <name>W9RWhfx5</name>
66                </role>
67                <role>
68                    <name>x2sVTvoi</name>
69                </role>
70                <role>
71                    <name>2sFQ7W/u</name>
72                </role>
73                <role>
74                    <name>s/Z9KYsl</name>
75                </role>
76                <role>
77                    <name>0VpfqmCo</name>
78                </role>
79                <role>
80                    <name>r6SNSztVRQ==</name>
81                </role>
82                <role>
83                    <name>pqa+syyCLg==</name>
84                </role>
85                <role>
86                    <name>X41SqJf0dg==</name>
87                </role>
88                <role>
89                    <name>W5IOxA1rqw==</name>
90                </role>
91                <role>
92                    <name>zu3wEBPBhw==</name>
93                </role>
94                <role>
95                    <name>qMdAMVa3bQ==</name>
96                </role>
97                <role>
98                    <name>MibsiDim/w==</name>
99                </role>
100                <role>
101                    <name>GuWF425/oIs=</name>
102                </role>
103                <role>
104                    <name>941m7863U8U=</name>
105                </role>
106                <role>
107                    <name>swSOj/GXy+4=</name>
108                </role>
109                <role>
110                    <name>xrq88GXVSGk=</name>
111                </role>
112                <role>
113                    <name>RlreGZGWQ58=</name>
114                </role>
115                <role>
116                    <name>AH+RvaTDc9g=</name>
117                </role>
118                <role>
119                    <name>/kptdAlsAHA=</name>
120                </role>
121                <role>
122                    <name>QjZsYsP3fbA=</name>
123                </role>
124                <role>
125                    <name>2cT4VmR9WdK0</name>
126                </role>
127                <role>
128                    <name>U8tyF3oLPhtH</name>
129                </role>
130                <role>
131                    <name>euDp4U+yCj/B</name>
132                </role>
133                <role>
134                    <name>ST5Q1S/aepzH</name>
135                </role>
136                <role>
137                    <name>DDDosgsBFK01</name>
138                </role>
139                <role>
140                    <name>pAcUqtmNAhTg</name>
141                </role>
142                <role>
143                    <name>J6ixrEx8bQrL</name>
144                </role>
145                <role>
146                    <name>17sNflnRGYC1</name>
147                </role>
148                <role>
149                    <name>z8u/FLJrBb2o</name>
150                </role>
151            </roleSet>
152        </attributes>
153        <provenance>original</provenance> 
154    </acInfo>
155<ds:Signature><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds"></ec:InclusiveNamespaces></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></ds:SignatureMethod><ds:Reference URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></ds:Transform><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces PrefixList="xmlns"></ec:InclusiveNamespaces></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>i3YJYHBdNAqog1yPYkw0dZ5Ilcg=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>booXsvDqGJ62S/QDJdO9su8AdBd+wfNCw5OotIZIFJfOwUZ6zO6VswYIU8ifcucblX1/u/+dxrYn
156A0zqbj4NpY5uwD6G5W5VkyaHNH5wAKbpW49DwuIMjwk27D05VLO92B6yBrJbG+NfbApvA51TXxSL
157f2dkjZmiZWQY86eN6YpTdWsDB8YhumKn97LYTe8jludxppvluENglWQ5z1lYz1XkA9fSayF8covt
158rNaeHUk2O+Rr5yNcGegmb/xqCSupuau/62Htx3FNeY4j2ZVth3m4dtPZKRye/cLzF6/JvLnVrw7n
159JlWrwFlzegkMMUSmU0gv5w4wtVU/544HKDJB0w==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIICazCCAdSgAwIBAgICAPcwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwLzEMMAoGA1UEChMDTkRH
160MQ0wCwYDVQQLEwRCQURDMRAwDgYDVQQDEwdUZXN0IENBMB4XDTA4MDEwNDEwMTk0
161N1oXDTA5MDEwMzEwMTk0N1owLDEMMAoGA1UEChMDTkRHMQ0wCwYDVQQLEwRCQURD
162MQ0wCwYDVQQDEwR0ZXN0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
163rpbuNUHWVRwhjHzhTOdym+fcZdmD7HbaeoFdef2V//Wj41xMieMZy9XQft2dFBDY
164ZIHLElojVhZTHoowMkwXxsmLt7hZF8fL7j3ssU/lflM9E0Uk2dZxaAt97zXEruEH
165JoNqHTEQlH0qMALfuUrAaZEIXHDdTQDNRJl4oXvjJWaqS8Y5Je8QREThIE5hRd9F
166oUlgfMNNnwzLyIH7s0KBci2yryeubAG/Qig5LkulbpnhxYLCcLvs3THQ3kO5qYYb
167B0g11YOBgshZ0SpNwEEyhDzHUt3Ii2XmAh25/II08BR61fhMZvSJ/tVGJY4HfWG7
168B4PZzYwo5vn/tYH1mk7w5QIDAQABoxUwEzARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBPAwDQYJ
169KoZIhvcNAQEEBQADgYEAFKEdr2FwlposAGRDHBMX9d48TKm1gXzOMEvReTYIaq46
170aMpDDuApsbjpRqohvKIrngGa2e1p81tOTL5kbuusNjcNsagXkNgeO6qcGZCly/Bl
1719Kxfynaned5jmgWgoxJP7VtOynvlLqJfrS/cEwOWDYpyPjJDRx2cZgEd3P4WfYI=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></ds:Signature></attributeCertificate>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.